Seismologiens historie

Viktige hendelser i seismologi i verden

Helt tilbake til før vår tidsregning har folk forsøkt å forklare hvorfor det forekommer jordskjelv. Kineserne var de første til å bygge et instrument som kunne registrere jordskjelv. Dette og følgende hendelser er skissert nedenfor.

Ca 132 AD:

Første seismoskopet som viser retningen til jordskjelvbølger ble tatt i bruk i Kina.

1875:

Det første seismometer oppfinnes av Filippo Cecchi i Italia.

1889:

For første gang registreres et fjernt jordskjelv instrumentalt. Dette skjer i Potsdam, Tyskland hvor man registrerer et japansk jordskjelv.

1892:

John Milne utvikler et seismometer som installeres ved ca 40 observatorier rundt om i verden. Dette er begynnelsen av global jordskjelvsovervåkning.

1906:Richard Oldham oppdager jordens kjerne basert på studier av seismiske bølger.
1909:

Andrija Mohorovicic oppdager moho diskontinuiteten som er grensen mellom jordskorpen og mantelen.

1935:

Charles Richter utvikler magnitude skalaen (den såkalte "Richters magnitude skalaen") som brukes til å bestemme styrken av jordskjelv, først tatt i bruk i det sørlige California.

1936:

Inge Lehmann fra Danmark oppdager jordens indre kjerne.

1946:En atomsprengning registreres første gang ved hjelp av en seismograf.
1960:Det største registrerte jordskjelv forekommer i Chile, med styrke M=9,5.
1961:Det globale, standardiserte seismiske nettverket WWSSN etableres for å overvåke både jordskjelvsaktivitet og atombombetesting. Stasjonen KONO på Kongsberg installeres som en del av dette nettverk i 1962. WWSSN har vært sentral i å fremskaffe data som støtter teorien om kontinentaldrift og platetektonikk som hjelper til å forstå fundamentale deforsmajonsprosesser på Jorden. WWSSN overtas senere av IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) og drives videre som Global Seismic Network (GSN).
1966:

Keiiti Aki definerer seismisk moment som er et fysisk basert mål for styrken av et jordskjelv.

1969-72:

Apollo astronautene plasserer seismometre på månen, og de første 'måneskjelv' registreres.


1977:Hiroo Kanamori etablerer moment magnitude skalaen som er et mål for jordskjelvstyrke basert på seismisk moment. Det er denne magnitude skala som er mest brukt av seismologer i dag.
1996:

Fullstendig atom prøvestans avtale (CTBT) etableres. Avtalen er i dag (2005) underskrevet av 174 land. Samtidig etableres International Data Center i Wien som koordinerer overvåkningsaktiviteten i forbindelse med avtalen. Seismisk overvåkning skjer gjennom International Monitoring System (IMS). Kartet viser det globale nettverk av stasjoner som er del av GSN og IMS.

Viktige hendelser i seismologi i Norge

I Norge har seismologi vært en aktiv vitenskap siden 1830-årene hvor B.M. Keilhau begynte å studere jordskjelv. Nedenfor er skissert de viktigste hendelser for seismologien i Norge gjennom tidene.

1819: 31. august registreres et stort jordskjelv ved Lurøy, Nordnorge. Skjelvet er det kraftigste i NV-Europa i historisk tid og har en styrke på M=5,8.
1836:B.M. Keilhau publiserer "Etterretninger om jordskjelv i Norge" som beskriver norske jordskjelv opp til 1834
1887:

Hans Reusch, sjef for Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), starter systematiske undersøkelser av norske jordskjelv.

1888: T. Ch. Thomassen publiserer "Berichte über die wesentlich seit 1834 in Norwegen eingetroffenen Erdbeben" som dekker norske jordskjelv i perioden 1834-1887.
1899:Bergen Museum overtar systematiske undersøkelser av jordskjelv.
1900:

C. F. Kolderup søker første gang om midler til en seismograf i Bergen - og får avslag.

1904:23. Oktober forekommer det et kraftig jordskjelv i Oslofjorden, M=5,4. Norge tiltrer internasjonal konvensjon av stater for jordskjelvsforskningens fremme og midler til installasjon av seismograf i Bergen bevilges.
1905:

I mai installeres Norges første seismograf, en to-komponent Bosch-Omori seismograf, i kjelleren ved Bergen Museum. Instrumentet er i drift fram til 1959. I løpet av de første 10 år registreres ca. 70 skjelv. Første skjelv (Vest Mongolia) registreres i Bergen den 9. Juli.1921:

Wiechert horisontalpendel (2 komponenter) installeres i Bergen Museum.

1923:Vertikalpendel installeres i Bergen Museum. Jordskjelvstasjonen får sitt første kontor i Joachim Frieles gate 1.
1946:9. april: Stortinget vedtar at der skal opprettes et universitet i Bergen. Universitetet overtar systematiske undersøkelser av jordskjelv ved åpningen.
1958:

Juli: Første stasjon utenfor Bergen installeres med et Willmore vertikalseismometer ved Isfjorden på Svalbard.

1959:US Coast and Geodetic Survey donerer en 3 komponent Benioff seismograf med filmrecorder, som installeres i Tromsø Museum. Første hjemmebyggede seismograf settes i regelmessig drift i Bergen.
1960:Jordskjelvstasjonen blir selvstendig universitetsinstitutt.
1961:Første seismiske stasjon settes i drift på Jan Mayen. I mars flytter Jordskjelvstasjonen til Villaveien 9.
1962:Under Skagerrak prosjektet påviser Jordskjelvstasjonen ved hjelp av en seismisk undersøkelse for første gang bergarter på den norske kontinentalsokkel der olje og gas kan forekomme. Dette blir begynnelsen på det norske oljeeventyret.
1963:US Coast and Geodetic Survey, i samarbeid med UiB, installerer et seismisk array i Lillehammer for forskning i sprengningsidentifikasjon.
1968-70:NORSAR (Norwegian Seismic Array) etableres med array rundt Mjøsa og data-/forskningssenter på Kjeller. NORSAR ble etablert som en forskningsinstitusjon ved et samarbeid mellom Jordskjelvstasjonen og Utenriksdepartementet. NORSAR etableres hovedsakelig for atomovervåking. NORSAR er i dag en uavhengig institusjon som, i tillegg til array drift, driver med alle typer konsulent virksomhet i seismologi.
1977:Jordskjelvstasjonen flytter til Realfagbygget.
1990:Jordskjelvregistrering, seismologisk forskning og utdanning flyttes til det nyetablerte Institutt for den faste jords fysikk som er dannet ved sammenslåing av Jordskjelvstasjonen og Geofysisk Institutt avd. C (Jordmagnetisme og paleomagnetisme).
1992:

Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) etableres basert på de tidligere Vestnorske, Sørnorske og Nordnorske nettverk og enkeltstasjoner operert av UiB. Nettverket drives som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Oljeindustriens Landsforening. Kartet viser stasjoner som var del av nettverket ved opprettelsen. Blå trekanter er NNSN stasjoner, røde trekanter er NORSAR arrays.

2003:Jordskjelvregistrering og seismologisk forskning og utdanning flyttes til Institutt for geovitenskap som etableres ved sammenslåing av Institutt for den Faste Jords Fysikk og Geologisk Institutt.


Den høye kompetansen i seismologi i Norge har medført:

Tidligere i katalogen er det et kart som viser hvilke land norske institusjoner har hatt samarbeid med og hvilke land vi har hatt studenter fra. Nedenfor vises det noen bilder fra noen av våre internasjonale aktiviteter.

Seismisk stasjon i Iran

Undervisning i Kuwait

Seismisk stasjon i Uganda

Seismisk stasjon i Tibet